فرهیختگان و دانش‌آموختگان برجسته‌ی کسب‌وکاری
در هیات مدیره‌ی شتاب‌ده پنج

اعضای هیات مدیره‌ی مرکز شتاب‌دهنده پنج

حسین نظریان

عضو هیات مدیره

دکتری کارآفرینی


محمدرضا نظری

عضو هیات مدیره

دکتری کسب و کار


مجتبی نظری

عضو هیات مدیره

دکتری مدیریت


مهدی یاراحمدی خراسانی

عضو هیات مدیره

دکتری مدیریت


سیدمهدی جوادی

عضو هیات مدیره

دکتری حقوق


محمد سخایی

دبیر هیات مدیره

توسعه کسب و کار


فارغ التحصیل دانشگاه تهران